Vedtægter/love

VEDTÆGTER

 FOR

 RAVNSBJERG KØRE OG RIDEFORENING

 

MIDTJYSK KØRESELSKAB


§ 1.

Foreningens formål er at fremme interessen for brugen af køre og rideheste, at af­holde stævner og konkurrencer af forskellige art, samt arbejde for kendskab til hesten - i særdeleshed alt vedrørende dens brug og pleje.

 

Foreningens navn er: Ravnsbjerg Køre og Rideforening - Midtjysk Køresel­skab. Foreningens hjemsted er Viborg kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Køre Forbund.

 

§ 2.

 

I foreningen kan der optages interesserede medlemmer. Indmeldelse af medlemmer sker ved henvendelse til bestyrelsen, og optagelse afgøres af den sam­lede bestyrelse.

 

§ 3.

 

Det årlige kontingent fastsættes af generalforsamlingen og betales helårligt.

 

 

§ 4.

 

Foreningens anliggender varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer + 2 sup­plean­ter, som vælges på generalforsamlingen for 2 år. Der afgår årligt 2 hen­holds­vis 3 medlemmer. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

 

§ 5.

 

Bestyrelsen afholder mindst 4 bestyrelsesmøder om året og kan sammentræde på forlangende af et bestyrelsesmedlem. Alle beslutninger tages ved almindeligt stemmeflertal. Står stemmerne lige er formandens stemme afgørende og i dennes fravær næstformandens.

 

For at en gyldig bestyrelsesbeslutning kan tages, må mindst 3 medlemmer være til stede og deltage i afstemningen. Næstformanden træder under for­man­dens fravær i dennes sted. Sekretær udsender beslutningsreferat efter hvert bestyrelsesmøde.

 

§ 6.

 

Bestyrelsen disponerer over foreningens midler til foreningens formål og træf­fer alle bestemmelser vedrørende dens virksomhed. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i foreningen

 

§ 7.

 

Regnskabet afsluttes pr. 31. oktober, og regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling efter revision, som foretages af 2 medlem­mer, valgt på den ordinære generalforsamling for en periode af 2 år. En afgår hvert år.

 

Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling. Kontingent opkræ­ves pr. den 1/1senest betaling 1/2. Ved udsendelse af rykker opkræ­ves kontingent + kr. 100.00. Hvis betaling ikke har fundet sted inden 1/3 slettes man som medlem. Ved fornyet medlemskab betales restancekontingent + 100 %. Udmeldelse skal ske til sekretæren inden 1/1 kommende kalender år.

 

 

§ 8.

 

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Beslutninger tages ved almindelig stemmeflertal (se dog § 6.). Al afstemning er skriftlig.

 

§ 9.

 

Til forandring af lovene og til eksklusion af medlemmer kræves en majoritet af to tredjedele af de afgivne stemmer.

 

 

§ 10.

 

Den ordinære generalforsamling afholdes i november måned. Forslag som øns­kes behandlet på generalforsamlingen må indsendes til bestyrelsen senest 20. oktober. Generalforsamlingen skal indvarsles for medlemmer senest 8 dage før dens afholdelse.

 

§ 11.

 

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen anser det for nød­vendigt, eller når mindst 7 medlemmer skriftligt indgiver begæring herom med meddelelse af dagsorden.

 

§ 12.

 

Foreningen kan kun opløses, når beslutningen herom er taget på to hinanden føl­gende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum, hvoraf den ene generalforsamling skal være ordinær. Beslutningens gyldighed kræver, at man på den første generalforsamling vedtog beslutningen med 3/4 af de af­giv­ne stemmer. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i §1 fastsatte formål eller til andre almennyttige formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.

 

 

Ovenstående vedtægter er vedtaget på foreningens generalforsamling den 17. november 2010.